Miljø- og arbejdsmiljøcertificering

Miljøcertificering

Som den første zoologiske have i verden blev Aalborg Zoo miljøcertificeret i 1999. Det mangeårige arbejde med miljøledelse betyder, at miljøbevidsthed nu er en helt naturlig og integreret del af vores hverdag og sammen med FN's Verdensmål udgangspunkt for vores Zoo Strategi.

Zoo Strategien beskriver den konkrete udmøntning af Aalborg Zoos overordnede mission om at bidrage til
naturbevaring blandt andet gennem miljøbevidsthed og størst muligt hensyntagen til det omgivende
samfund. På den måde er opmærksomhed på havens miljøpåvirkning højt prioriteret i den daglige ledelse og bestemmende for de daglige arbejdsrutiner i form af overvågning af forbrug, indkøb, genanvendelse og
løbende miljøforbedrende tiltag.

Vi har særligt fokus på

 • At reducere forbrug af naturlige ressourcer som vand, varme og energi
 • At genanvende ressourcer igennem affaldssortering
 • At vælge miljøvenlige og bæredygtige materialer
 • At vælge foder, som er produceret og leveret på en miljøskånsom måde for eksempel lokalt eller økologisk.
 • At deltage aktivt i naturbevaringsprojekter lokalt såvel som internationalt
 • At formidle for at øge bevidstheden om miljø og naturbevaringen hos vores gæster
 • At deltage i forskningssamarbejder, der bidrager til ovenstående

Aalborg Zoo vil altid som et minimum overholde gældende lovgivning.

Aalborg Zoo er godkendt af Fødevarestyrelsen

Aalborg Zoo i er certificeret efter ISO 14001:2015 på miljøområdet og ISO 45001:2018 der er den internationalt anerkendte standard indenfor arbejdsmiljøledelsessystemer.

 

Arbejdsmiljøcertificering

Aalborg Zoo vil til stadighed arbejde for et godt og sikkert arbejdsmiljø og har følgende målsætninger:

 • At man til stadighed har fokus på væsentlige arbejdsmiljøproblemer som støj, vibrationer, termiske belastninger, bevægapperat, belastninger, psykosociale belastninger, kemiske og biologiske belastninger, indeklimabelastninger og ulykkesrisici.
 • At overflødiggøre brugen af værnemidler i tæt samarbejde med brugerne ved at fjerne eller minimere forureningskilderne ved nye tiltag samt ved ny- og ombygninger.
 • Ved fremtidige nybygninger og ombygninger at tage vare på arbejdsmiljøet fra planlægningens start til slut, og tilsikre at nærværende arbejdsmiljømålsætninger opfyldes, således at rådgivere som f.eks. entreprenører efterlever Zoos arbejdsmiljøpolitik.
 • Motivere medarbejderne til en dialog indbyrdes om arbejdsmiljø, både det fysiske og det psykiske.
 • At ledelsen altid er åben for en dialog om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøpolitik for Aalborg Zoo

Formålet at fremme sikkerheden og sundheden i Aalborg Zoo, samt sikre, vedligeholde og udbygge sikkerheden på alle områder.

I et samarbejde med sikkerheds- og samarbejdsudvalget vil ledelsen undersøge muligheden for at forbedre arbejdsmiljøet på alle områder i Aalborg Zoo samt aktivt følge de tiltag, der kan bidrage til dette.

Enhver ansat i Aalborg Zoo er ansvarlig for såvel egen som den fælles sikkerhed og sikkerhedsmæssige adfærd, og ved sin handlemåde bidrage til at forebygge uheld og ulykker samt følge relevante sikkerhedsbestemmelser.

Under hensyn til Aalborg Zoos særlige status som en farlig arbejdsplads, skal det tilstræbes at fastholde medarbejdere ved omplacering, såfremt der er arbejdsmæssige forhold der gør sig gældende, eller såfremt der opstår skader på erhvervsevnen.

Aalborg Zoo ønsker at der skal være plads til personer der har nedsat erhvervsevne på områder, hvor det vil være sikkert for den enkelte at arbejde.

Aalborg Zoo vil iværksætte rimelige initiativer der har til formål at fremme medarbejdernes sundhed.

Aalborg Zoo vil løbende forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø bl.a. målt på en minimering af arbejdsskader og ulykker.

Der udarbejdes, og med jævnlige mellemrum opdateres, procedurer, der skal tilsikre overholdelse af arbejdsmiljølovens bestemmelser.

Aalborg Zoo ønsker åbent at kommunikere såvel arbejdsmiljøpolitik som arbejdsmiljøforhold internt og eksternt, og vil offentliggøre tiltag og status på på www.aalborgzoo.dk