Kirkeuglen

Hvorfor er kirkeuglen truet i Danmark?

Spoler man tiden tilbage til 1960erne, var kirkeuglen en af Jyllands mest almindelige uglearter. Dette er desværre ikke tilfældet i dag, tværtimod. Kirkeuglen er nu en af de mest truede uglearter i Danmark, og den risikerer at forsvinde som hjemmehørende art, hvis ikke der gøres noget.

Der er på nuværende tidspunkt registreret mindre end 15 ynglende kirkeuglepar samt enkelte enlige fugle primært koncentreret i Himmerland. De tilbageværende ynglepar lever dog med så stor en afstand, at deres unger kan have svært ved at finde hinanden, således at der kan dannes nye kirkeuglepar. Arten har derfor akut brug for hjælp, hvis den skal overleve som ynglefugl i Danmark. For at opnå en stabil og levedygtig bestand, skal arten helst op på over 100 individer.

Fakta om kirkeuglen

Kirkeuglen er Danmarks mindste ynglende ugle og kan i størrelsen sammenlignes med en solsort. Den måler mellem 22-25 cm og har en kampvægt, der svinger mellem 150 og 200 gram. Man kan kende den på dens meget lille hoved, lange ben og gule øjne. Dens fjer skifter farve alt efter hvor på kroppen, du kigger på den. På oversiden er fjerene brunlige og hvidplettet, mens den på undersiden er hvidlig med svage mørke striber. Kirkeuglen yngler, når den er omkring 1 år gammel og kan under gunstige (føde)betingelser producere seks æg og unger per par om året.

Kirkeuglernes foretrukne fødekilder er mus, regnorm og biller, og de bedste betingelser for at finde føde er et varieret landskab nær en gård med læhegn og græsrabatter kombineret med afgræssede områder, hvor kirkeuglerne kan lokalisere deres bytte. Det moderne landbrug med store ensartede marker er derfor en af årsagerne til nedgangen af antallet af kirkeugler.

Kirkeuglebestanden var i kraftig tilbagegang i 2005, hvor gennemsnittet af udfløjne unger var mere end halveret fra 2,8 til 1,2 udfløjne unger. Dette skyldes entydigt fødemangel i ruge- og ungeperiode. Netop fødemangel har været et omdrejningspunkt i kampen for at holde kirkeuglen i live, hvorfor man gennem de sidste mange år har udlagt foder (daggamle kyllinger tømt for blommesæk) på steder, hvor kirkeuglen lærer at hente det. Dette bevirker, at det gennemsnitlige antal af unger, der flyver fra reden, holdes så højt som muligt og at bestanden fortsat kan vokse. Foruden denne indsats er der ligeledes blevet opsat et stort antal redekasser på lokationer med kendte kirkeuglepar og steder, hvor man forventer kirkeuglerne kan slå sig ned. Disse indsatser bliver blandet andet lavet af frivillige engagerede i sagen og gennem projektet ”Projekt Kirkeugle”.

For mere info:

DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) har i deres videnskabelige rapport dokumenteret det biologiske levegrundlag for kirkeuglen, herunder hvad  kirkeuglen kræver af sit levested. Læs mere her:

https://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr-401-450/abstracts/nr-444-det-biologiske-levegrundlag-for-kirkeugler-i-danmark/

 

Læs folder om kirkeuglen:

 

Hvad er projekt Kirkeugle?

Projekt Kirkeugle er en arbejdsgruppe nedsat af Vildtforvaltningsrådet (VFR). VFR har sammensat en kirkeuglegruppe med repræsentanter fra flere interessenter, og gruppens allervigtigste formål er, at lede arbejdet og indsatsen for at redde kirkeuglen fra at uddø i Danmark. Gruppens medlemmer består af repræsentanter fra:

  • Landbrug og Fødevarer
  • Dyrenes Beskyttelse
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Danmarks Jægerforbund
  • Dansk Ornitologisk Forening

Den nationale arbejdsgruppe arbejder sammen med lokale ildsjæle om at holde liv i de kirkeuglepar, der er tilbage i Danmark. Derudover står de for tilrettelæggelsen af en langsigtet redningsplan, der skal indeholde de nødvendige målsætninger, handlinger og økonomiske beregninger på, hvad en sådan redningsplan vil kræve af indsats og ressourcer. Projektet løber foreløbigt de næste fem år.

En million til habitatforbedringer

I juni 2021 gav miljøminister Lea Wermelin tilsagn om at støtte projektet med en million kroner, hvor pengene skal blandt andet gå til forsøget om at lave habitatforbedringer for kirkeuglerne. Forsøget har til formål at undersøge om og hvordan, man kan optimere levevilkårene for kirkeuglerne, så de kan klare sig selv og finde føde nok til at bevare og øge bestanden. Projekt Kirkeugle har indledt et samarbejde med frivillige kirkeugleværter, som allerede har ugler ved deres ejendom, hvor de sørger for adgang til redekasser og regelmæssig fodring. Kirkeugleværterne vil modtage råd fra gruppens medlemmer, der hver især bidrager med viden om sagen.

Aalborg Zoo og Aarhus Universitet bidrager sammen med de mange frivillige engagerede ligeledes til Projekt Kirkeugle. Arbejdet består blandt andet af tilskudsfodring med daggamle kyllinger til kirkeuglerne for at sikre overlevelsen af unger samt opsætningen af redekasser, da kirkeuglen ikke har mange naturlige steder at bygge rede. Derudover er en vigtig del af arbejdet også at opbygge et net af frivillige, så der bliver flere om arbejdet med at lokalisere kirkeugler, samt at sætte fokus på og videreformidle projektet. Resultaterne af indsatsen bliver monitoreret af forskere fra Aarhus Universitet, og Aalborg Zoo understøtter den nationale arbejdsgruppe ved at koordinere det lokale bevaringsarbejde for kirkeuglen.

Aalborg Zoos Conservation Fond har desuden i 2019, 2020 og 2021 øremærket 25.000 kr. til at støtte de akutte og midlertidige tiltag for at opretholde, og forhåbentlig øge, den eksisterende bestand af kirkeugler i Danmark.

Sådan kan du hjælpe

Ønsker du at gøre en forskel for kirkeuglerne i Danmark, og dermed støtte Projekt Kirkeugle, kan dette gøres med et bidrag på valgfrit beløb direkte på Mobile Pay 309120 (Aalborg Zoo).
Har du observeret kirkeugler, eller ved du, hvor der er et ynglepar, så rapporter det meget gerne til kirkeugle@dof.dk  Du kan også kontakte professor ved Aalborg Universitet Cino Pertoldi på cp@bio.aau.dk