Aalborg Zoo Conservation Foundation

Naturbevarelsesfond

Aalborg Zoo Conservation Foundation (AZCF) blev etableret den 1. januar 2014.

AZCF er juridisk en del af Aalborg Zoologiske Have. AZCF er imidlertid selvstændigt fungerende med egen bestyrelse og videnskabeligt panel. AZCF har sit eget budget og egen økonomi, som AZCF’s bestyrelse disponerer over.

AZCF har til formål at støtte projekter, der afvikles i regi af og/eller med støtte fra Aalborg Zoologiske Have til gavn for dyr i Aalborg Zoologiske Have og/eller projekter til gavn for truede dyrearter, som Aalborg Zoologiske Have såvel nationalt som internationalt søger at redde og støtte. AZCF har endvidere til formål at støtte projekter, der gavner natur og dyreliv i Nordjylland til fordel for lokalbefolkningen i Nordjylland.

AZCF’s kapital og overskud anvendes til opfyldelse af ovenstående formål.

 

 

Bestyrelse og videnskabeligt panel

Bestyrelse

Cino Pertoldi, Bestyrelsesformand (Professor)

Henrik Johansen  (Zoodirektør)

Niels Iversen (Lektor)

Anette Sofie Warncke Nutzhorn (Zoolog)

Kenneth Madsen (Dyrepasser)

Paw Gosmer (Dyrepasser)

 

Videnskabeligt Panel

Volker Loeschcke (Professor)

Simon Bahrndorff  (Lektor)

Niels Madsen (Professor)

Søren Toft (Lektor)

Trine Hammer Jensen (Lektor)

Retningslinjer for ansøgning

AZCF støtter projekter, der ligger inden for AZCF’s formålsbestemmelse.
Der kan søges en gange om året (inden den 1. oktober)
AZCF vil yde støtte med op til 150.000 kr. pr. projekt.

Der kan søges støtte til direkte udgifter, som er relateret til projektet. Der ydes dog ikke støtte til egen løn, overhead, individuelle Ph.D og Post. Doc stipendier. Der kan heller ikke søges tilskud til personlige computere, studierejser og publikationsudgifter, som ikke har relation til et projekt støttet af AZCF.

Ansøgningen skal holdes indeholde følgende informationer:

Navn og adresse på ansøger (samt evt. institution)

Ansøgt beløb

Budget

Eventuel medfinansiering (dokumentation skal vedlægges)

Beskrivelse af projektet, max. to sider på dansk plus et populærvidenskabelig resumé på max. 1/2 side

Tidsplan

Curriculum Vitae af ansøgeren/ansøgerne

Eventuelle udtalelser (max. 2)

Alle ansøgninger skal sendes både med almindelig post til AZCF, c/o Aalborg Zoologiske Have, Mølleparkvej 63, 9000 Aalborg, Danmark samt som pdf-fil til AZCF@aalborgzoo.dk. Når AZCF har modtaget ansøgningen, vil ansøger få en bekræftelse på modtagelsen via e-mail.

De indkomne ansøgninger vil blive vurderet af et videnskabeligt panel, og resultatet af panelets vurdering vil blive bekendtgjort indenfor to måneder efter ansøgningsfristen

Der gives ikke begrundelser for afslag, og en afslået ansøgning kan ikke genbehandles.

De projekter, der får tilsagn om støtte, vil få 70% af det ansøgte beløb udbetalt ved projektstart. De resterende 30% vil blive udbetalt med 20% cirka 3 måneder før projektets afslutning, og de sidste 10% udbetales først efter at projektet er afrapporteret. Inden de 20 % kan udbetales, skal der indsendes en statusrapport, som skal godkendes af det videnskabelige panel.

Ved projektets afslutning skal der foreligge en fuldstændig dokumentation for alle udgifter afholdt på projektet, og eventuelle ubrugte beløb skal returneres til AZCF. Apparatur indkøbt i forbindelse med projektet forbliver AZCF’s ejendom og skal returneres straks efter, projektet er afsluttet.

Senest 1 måned efter projektets afslutning skal det afrapporteres til AZCF enten i form af en rapport, der kan publiceres på AZCF hjemmeside, eller i form af en videnskabelig eller populærvidenskabelig artikel.