LUK

Investigation of the distribution of Anserinae through assessment of avoidance distance to landscape structures, analysis of fecal cortisol metabolite on foraging sites, and GPS tracking

Navn:

Rune Møller Kallehauge og Mads Bech-Hansen, Aalborg Universitet

 

Beskrivelse:

Siden sidst i 80’erne har det været kendt, at vindmøller kan have en negativ effekt på rastefugle [1]. Dette skyldes blandt andet forstyrrelser og/eller fortrængning af yngle- og fourageringsområder. Dette sker til dels som resultat af, at fuglene undgår områder indenfor en vis afstand til vindmøller og tilhørende anlæg. Derudover sker der et direkte arealtab som følge af de arealer hvorpå der direkte etableres møller, veje og arbejdsarealer mv. [2]. Endvidere har de senere års politiske ambitioner omhandlende den generelle omlægning af energiforsyningen mod vedvarende energi skabt en massiv udbygning af effekten af vindenergi. Dette har medført at der i perioden fra 2000-2015 er sket mere end en tidobling af vindenergi i Europa [3]. Dog er det ikke blot vindmøller og tilhørende anlæg, som har forstyrrende og fortrængende effekter på fuglene. Landskabsobjekter så som læhegn, højspændingsledninger og veje er ligeledes blevet fundet til at have fortrængende effekter på fugle [4 og 5]. Kendskab til omfang af forstyrrelser og fortrængning af disse landskabsobjekter kan derfor ligeledes være et vigtigt redskab i forbindelse med afbødende tiltag, der kan minimere effekterne. Endvidere er det af stigende vigtigheden at øge faktuel viden omkring påvirkningernes omfang for at kunne vurdere kumulative effekter af det stigende antal møller.

Projektet har til formål at bidrage til et forbedret indblik i vindmøllers og andre landskabsobjekters påvirkning på fugle, som er relevant i forbindelse med opførelse af vindmøller og/eller erstatningshabitater. Denne påvirkning vil undersøges ved at måle avoidance distance af forskellige fuglearter tilhørende underfamilien anserinae til udvalgte landskabsobjekter. Avoidance distance udtrykker den afstand, hvor den maksimale densitet af fouragerende fugle i en flok ud til et specifikt element kan observeres, hvilket kan give et indblik i fugles distribuering i landskabet. Undersøgelsen vil se nærmere på om avoidance distance varierer blandt forskellige trækfuglearter, flokstørrelser, forskellige landskabsobjekter, samt påvirkningen af landskabsobjekter og deres interaktioner på andre landskabsobjekter.

Avoidance distance vil blive undersøgt ud fra luftfotos af fugleflokke indsamlet med en unmanned aerial vehicle (UAV) af modellen DJI Phantom 4 pro quadcopter. UAVen vil blive fløjet ved brug af appen DroneDeploy, hvilket samtidig giver mulighed for automatisk mosaicing af de indsamlede luftfotos til nemmere bearbejdning i GIS.

Perioden for indsamling af data af fugleflokke ved brug af UAVen vil finde sted i perioden oktober 2017 til april 2018. Dataindsamling vil tage udgangspunkt i Nordjylland, hovedsageligt i områderne omkring Klim vindmøllepark, Nørrekær enge og Store Vildmose. Vindmølleparkerne ved Klim og Nørrekær enge ejes begge af energiselskabet Vattenfall, som aktivt deltager i projekterne i form af råd og vejledning.

 

 

Referencer:

[1] Dimitris Al. Katsaprakakis. A review of the environmental and human impacts from wind park. A case study for the Prefecture of Lasithi, Crete. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2012;16:2850-2863.

[2] Ib Clausager og Henning Nøhr (1995). Vindmøllers indvirkning på fugle - Status over viden og perspektiver. Faglig rapport fra DMU nr. 147. ISBN: 87-7772-233-7.

[3] EWEA. Wind in power: 2015 European statistics. Februar 2016

[4] Larsen og Madsen, 2000. Jesper Kyed Larsen og Jesper Madsen. Effects of wind turbines and other physical elements on field utilization by pink-footed geese (Anser brachyrhynchus): A landscape perspective. Landscape Ecology, 15, 75-764, 2000.

[5] Madsen, 1985b. Jesper Madsen. Impact of Disturbance on Field Utilization of Pinkfooted Geese in West Jutland, Denmark. Biological Conservation, 33, 53-63, 1985.