LUK

Vindmøller ­- et gammelt problem, som bliver større og større.

Navn:
Julie Østergaard Markussen 
Mads Krogh Ørtved 
 

Beskrivelse:
Projektet har til formål at bidrage til et forbedret overblik over vindmøllers påvirkning af fugle. Siden sidst i 80’erne har det været kendt, at vindmøller kan have en negativ effekt på trækfugle såvel som fastboende [1]. En del af problemet består i vindmølleparkers direkte forstyrrelse eller fortrængning af yngle- og fourageringsområder, men det er også blevet vist, at kollisioner med højspændingsledninger såvel som møllernes vinger også medfører dødsfald [2].
Selvsagt placeres vindmøller i områder med optimale vindforhold, men da disse områder af samme grund ofte bruges af trækfugle, kan der opstå konflikter, som man bør forholde sig til [1]. Sammenlignet med andre antropogene effekter, vurderes problemet i flere studier til at være af negligibelt omfang, men da områderne, som er velegnede til opførelse af vindmølleparker, kan være vigtige naturtyper for sjældne eller truede fuglearter, er det vigtigt at have kendskab til det præcise omfang [1]. 
Omfanget af problemet i Danmark er ukendt, men kendskab hertil kan være et vigtigt redskab i forbindelse med afbødende tiltag, der kan minimere effekterne. Resultaterne fra projektet formodes også at kunne anvendes i forbindelse med at udvælge optimale lokationer til  vindmølleparker mht. miljøkonsekvenser. Dette projekt vil anvende vindmølleparken i Klim, som blev renoveret i 2014-15, til et case-studie. Projektet søger at kombinere feltundersøgelser med radar- og kameradata, som indsamles i projektperioden. Til dette skal der anvendes apparatur, hvormed det er muligt at skelne fuglearter over store afstande. Målet er at undersøge kollisionsrater og avoidance for derved at kunne danne et indtryk af de miljømæssige påvirkninger, der medfølger denne type projekt. Kollisionsrater vil give et indtryk af den direkte effekt på fuglebestande. Avoidance er et udtryk for effekten på fuglenes adfærd, når de skal passere en vindmølle. Sidstnævnte kan give indirekte effekter ved at påvirke trækruter eller fødesøgning.

 

Referencer:
[1] Dimitris Al. Katsaprakakis. A review of the environmental and human impacts from wind
park. A case study for the Prefecture of Lasithi, Crete . Renewable and Sustainable Energy
Reviews 2012;16:2850-2863.[2] Allan L. Drewitt og Rowena H.W. Langston. Collision
effects of wind­power generators and other obstacles on birds. Annals of the New York
Academy of Sciences 2008;1134:233-266.