LUK

Aalborg Zoos skoletjeneste tilbyder 10 undervisningsemner

Undervisning i skoletjenesten

Skoletjenesten henvender sig til alle elever fra børnehaveklassebørn til studerende på ungdoms- og videregående, samt voksenuddannelser. Uanset målgruppe tager undervisningen udgangspunkt i det sanselige og er udpræget ”hands on”, hvor faglig viden bliver kombineret med levende dyr, sanseindtryk, spændende historier og effekter såsom skind og kranier. Vores tilbud adskiller sig fra den klassiske undervisning på skolerne, så det altid er en anderledes oplevelse at besøge Skoletjenesten. Vi glæder os til at se Jer.

 

Se priser og book undervisning her                         
Se hvilke emner der udbydes herunder:

1. Dyr derhjemme

Der tales om pasning og pleje af mange af skoletjenestens dyr. F.eks. rotter, hamstre, skildpadder, øgler og slanger.

Alderstrin: 0. - 3. klasse
Varighed: ca. 45 min.

Relevans for fælles mål: 
”…kende til kategorier af dyr, herunder vilde dyr, husdyr, kæledyr, fortidsdyr og fantasidyr”
(Trinmål efter 2. Kl., N/T)
”…kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og temperatur”
(Trinmål efter 4.kl., N/T) 

2. Hverdagen i Zoo / Zoo som virksomhed

Kan afvikles i to varianter:

1. En lille guidet tur rundt i zoo, hvor vi kigger på udvalgte dyr. Der tages udgangspunkt i de ting, som børn tit stiller spørgsmål til f.eks. hvad laver en dyrepasser? Hvorfor ser zoo ud som den gør? Og har dyrene det godt i zoo?

Alderstrin: 1. - 10. klasse
Varighed: 45 min.-1 time

Relevans for fælles mål: 
”…kende til forskellige natursyn og beskrive eksempler på naturanvendelse og naturbevarelse samt interessemodsætninger knyttet hertil”
(Slutmål efter 6.kl., N/T)

2. Et virksomhedsbesøg er en mulighed for at høre mere om, hvad en moderne zoologisk have arbejder med. Vi går en tur rundt i Zoo, hvor vi omtaler havens historie, økonomi, miljøpolitik, dyrevalg, formål m.m.

Alderstrin: 7. klasse - ungd.- og videregående udd.
Varighed: ca. 1½ time 

Relevans for fælles mål:
”..give eksempler på aktuelle lokale og globale miljø- og sundhedsproblemer”
”..redegøre for menneskets syn på og brug af produktionsdyr, kæledyr og dyr i fangenskab”
(Trinmål efter 8.kl., Biologi)”..vurdere anvendelse af naturgrundlaget i perspektivet for bæredygtig udvikling og de interessemodsætninger, der knytter sig hertil (fælles med fysik/kemi og geografi)
”..give eksempler på, hvordan anvendelse af dyr både kan påvirkes af biologisk viden og af følelser”
(Trinmål efter 9.kl., Biologi) 

3. Aktiveringsværksted

Der fortælles om aktivering af dyrene i Zoo. Børnene laver aktiveringsfoder til udvalgte dyr. Derefter hjælper børnene med til at placere dette i dyrenes anlæg. OBS: Dette oplæg skal bestilles mindst 3 uger i forvejen.

Alderstrin: 2. - 6. klasse
Varighed: 45 min - 1 time

Relevans for fælles mål: 
”…tage hensyn til planter, dyr og natur og vise det gennem egen adfærd ….., og når der holdes smådyr i fangeskab”
(Trinmål efter 2.kl., N/T)
”…beskrive og give eksempler på forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige livsbetingelser, herunder vand, lys, næring, næringssalte og temperatur”
(Trinmål efter 6. Kl.,  N/T) 

4. Krybdyr

Hvad karakteriserer et krybdyr i forhold til andre dyregrupper som f.eks. padder og pattedyr? Der vises eksempler på udvalgte krybdyr. De håndteres og der tales bl.a. om deres fødevalg og adfærd. Afsluttes evt. med et besøg i tropehuset.

Alderstrin: 4. - 10. klasse
Varighed: 45 min - 1 time

Relevans for fælles mål: 
”…kende flere navne på dyr og planter samt de vigtigste kendetegn, der henfører dem til systematiske grupper”
”…kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og temperatur”
(Trinmål efter 4.kl., N/T)
”…beskrive planter og dyr samt forklare deres funktioner, livsbetingelser og samspil med omgivelserne”
(Trinmål efter 6.kl., N/T)
”…redegøre for udvalgte gruppers livscyklus, …”

5. Dyrs tilpasning og forskelligheder

Dyr findes i alle egne af verden. Fra polerne til de fugtige regnskove og tørre græssletter. Dyr findes til lands, til vands og i luften. Der tages udgangspunkt i dyrenes sanser, adfærd, form og farver, og det diskuteres, hvordan dyrene har tilpasset sig at kunne overleve på kloden. Eleverne lærer at iagttage dyr for dermed at kunne udlede forskellige dyrs levevis.

Alderstrin: 3. - 10. klasse 
Varighed: ca. 45 min - 1 time

Relevans for fælles mål: 
”…kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og temperatur”
”…stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser”
”…beskrive og give eksempler på dyr og planter fra forskellige verdensdele, herunder hvordan dyr og planter får opfyldt deres livsbetingelser som vand, lys, næring og temperatur på forskellige levesteder”
(Trinmål efter 4.kl., N/T)
”…beskrive og give eksempler på forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige livsbetingelser, herunder vand, lys, næring, næringssalte og temperatur”
(Trinmål efter 6.kl., N/T)
”…give eksempler på og sammenligne forskellige arters tilpasninger i bygning, funktion og adfærd i forhold til føde, næringsstoffer, vand, oxygen og temperatur”
(Trinmål efter 8.kl., biologi)
”…forklare sammenhængen mellem forskellige arters tilpasning i bygning, funktion og adfærd i forhold til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser samt forholdet til andre organismer”
(Trinmål efter 9.kl., biologi)

6. Grønlands dyr

Ud fra forskellige udstoppede dyr, skind og andre effekter tales om Grønlands specielle dyreliv, og om hvorledes dyrene er tilpasset til det arktiske klima. Afsluttes evt. med et besøg hos isbjørnene.

Alderstrin: 0. - 7. klasse
Varighed: ca. 45 min - 1 time

Relevans for fælles mål: 
”…kende udvalgte dyr og planter fra forskellige naturområder”
”…kende udvalgte eksempler på menneskers levevilkår i andre dele af verden”
(Trinmål efter 2.kl., N/T)
”…kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og  temperatur”
 (Trinmål efter 4.kl., N/T)
”…beskrive og give eksempler på forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige livsbetingelser, herunder vand, lys, næring, næringssalte og temperatur”
(Trinmål efter 6.kl., N/T)
”…beskrive og forklare jordens inddeling i klimazoner og plantebælter og give eksempler på arters tilpasning til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser”
(Trinmål efter 8.kl., fælles for geografi og biologi) 

7. Afrikas savanner

Savannerne i Afrika har et rigt og varieret dyreliv. Der tales om udvalgte dyrearter, og hvordan disse arter er specialiseret til livet på savannen. Afsluttes evt. med et besøg hos savannedyrene.

Alderstrin: 0. - 10. klasse
Varighed: 45 min.-1 time

Relevans for fælles mål: 
”…kende udvalgte dyr og planter fra forskellige naturområder”
”…kende udvalgte eksempler på menneskers levevilkår i andre dele af verden”
(Trinmål efter 2.kl., N/T)
”…kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og  temperatur”
 (Trinmål efter 4.kl., N/T)
”…beskrive og give eksempler på forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige livsbetingelser herunder vand, lys, næring, næringssalte og temperatur”
(Trinmål efter 6.kl., N/T)
”…beskrive og forklare jordens inddeling i klimazoner og plantebælter og give eksempler på arters tilpasning til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser”
(Trinmål efter 8.kl., fælles for geografi og biologi)
”..forklare sammenhængen mellem forskellige arters tilpasning i bygning, funktion og adfærd i forhold til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser samt forholdet til andre organismer”
”..forklare årsager og virkninger for naturlige og menneskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed”
(Trinmål efter 9.kl., biologi)

8. Sanseoplevelser

Et oplæg der lægger vægt på sanseoplevelser uden alt for lange forklaringer. Der bruges både levende dyr og effekter som skind, kranier m.m.

Alderstrin: Specialklasser o.l.
Varighed: 30 - 45 min.

9. Evolution / klassifikation

Gennem praktiske øvelser skal eleverne forsøge at bestemme udvalgte dyrs tilhørsforhold inden for systematikken. Hovedvægten lægges på hviveldyrenes systematik og evolution.

Alderstrin: 8.klasse - 3.g
Varighed: ca. 1½ time

Relevans for fælles mål: 
”..kende hovedtræk af evolutionen, herunder vigtige begreber som fødselsoverskud, konkurrence, tilpasning, mutation, variation, isolation og selektion”
(Trinmål efter 8.kl., biologi)
”..redegøre for hovedtræk af Jordens tilblivelse, de grundlæggende betingelser for liv og naturvidenskabelige forestillinger om Jordens og livets udvikling” (fælles med fysik/kemi og geografi)
”..redegøre for livets opståen og evolution i en naturvidenskabelig sammenhæng, herunder artsdannelse”
(Trinmål efter 9.kl., biologi) 

10. Aalborg Zoo som virksomhedscase; afsætning, kommunikation, oplevelsesøkonomi

Aalborg Zoo er en gammel virksomhed med ben i mange lejre.

Undervisningen tager udgangspunkt i at beskrive, hvordan virksomheden har udviklet sig gennem tiden, og hvilken betydning kulturen og samfundet i øvrigt har i forhold til, hvordan vi markedsfører os og kommunikerer i det hele taget.

Fokus kan også være, hvilken position Aalborg Zoo har i oplevelsesøkonomien.

 

Alderstrin: HHX, EUX-business samt lign. institutioner.

Varighed: 1½-2 timer (præsentation og dialog samt besøg i haven).