LUK

Undersøgelse af kviksølv i oddere i Danmark

Miriam Dibbern, Morten Elmeros, Christian Sonne og Rune Dietz
Aalborg Universitet

Projektet undersøger tilstedeværelsen og mængden af kviksølv i den danske population af oddere. 

Kviksølv er et giftigt tungmetal som findes i forskellige forbindelser både i atmosfæren, på jorden og i vandet. Kilderne til det atmosfæriske kviksølv kan være naturlige, som for eksempel vulkanudbrud, skovbrande eller fordampning fra havoverfladen, men de kan også være menneskeskabte, eksempelvis fra afbrænding af kul eller fremstilling af chlor-alkali.

Med en voksende og rigere befolkning stiger efterspørgslen efter energi og ressourcer, og dermed også det atmosfæriske udslip af kviksølv. Selvom udslippet af det giftige tungmetal er stærkt reguleret gennem international lovgivning, bliver der stadigt observeret stigende niveauer af kviksølv, især i de akvatiske økosystemer. For dyrene og menneskerne som er afhængige af netop disse økosystemer kan kviksølv have alvorlige konsekvenser for sundheden og evnen til at reproducere, og dermed også for levedygtigheden af de pågældende bestande.

Kviksølv biomagnificerer i økosystemerne, hvilket betyder at jo højere i fødekæden dyret befinder sig, jo højere er risikoen for at blive udsat for høje koncentrationer af kviksølv. Tungmetallet vil desuden blive bioakkumuleret i organismerne, hvilket betyder at når et dyrs levetid er langt, så er der ligeledes en større risiko for høje kviksølvsniveauer. 

Odderen et i Danmark hjemmehørende rovdyr som lever i tilknytning til fersk-, salt- og brakvand. Den befinder sig i toppen af fødekæden, og ernærer sig primært af fisk. Den kan leve i op til 15 år. Den danske bestand oplevede en markant tilbagegang i 60'erne og 70'erne, sandsynligvis som en følge af drukning i fiskerigenstade, trafikdrab, jagt, forurening og mangel på levesteder. Jagtfredningen, samt renaturering af levesteder og implementeringen af odderriste i ruser har ført til en genetablering af bestanden. I dag er odderen hjemme i det meste af Jylland, samt dele af Fyn og Sjælland.

Dette projekt vil undersøge mængden af kviksølv i lever- og pelsvæv fra trafikdræbte oddere som er blevet indleveret til Aarhus Universitet de seneste år. Kviksølvsværdierne kan sammenlignes med alderen, geografiske levester og odderens køn. Derved kan vi vurdere om kviksølv udgør en trussel for bestanden af odderen, og det kan give os en idé om tilstedeværelsen af kviksølv i det danske vandmiljø.