LUK

Seks års udvikling i genetisk variation i de ti danske delpopulationer af den truede sommerfugleart Hedepletvinge (Euphydryas aurinia)

Laura Skrubbeltrang Hansen
Aalborg Universitet

Baggrund

Hedepletvinge er en dansk sommerfugleart som tidligere har været udbredt, men nu kun findes på 10 lokaliteter i Nordjylland. Årsagen til artens tilbagegang er opsplitning og ødelæggelse af passende levesteder. Hedepletvinge lægger æg på planten djævelsbid som larverne spiser, hvormed tætte bevoksninger af denne planteart er et krav for sommerfuglens tilstedeværelse. Desuden har arten en ringe spredningsevne, og lang afstand mellem passende levesteder har medført isolering af de enkelte bestande. Konsekvensen er, at der ikke udveksles gener mellem de enkelte delpopulationer, hvilket mindsker artens potentiale for at tilpasse sig og modstå fremtidige ændringer i omgivelserne. I dette projekt undersøges den genetiske udvikling i de 10 delpopulationer i Nordjylland over de seneste seks år. Formålet er at undersøge i hvor høj grad de enkelte populationer er isoleret, hvad den genetiske diversitet er i populationerne, og i hvilken retning udviklingen er gået i perioden 2014-2019.

Dette gøres ved at sekventere eksemplarer af hedepletvingelarver, som biologer fra Bioscience, Aarhus Universitet har indsamlet i forbindelse med en længerevarende overvågning af arten. Undersøgelsen kan give et unikt indblik i populationernes genetiske udvikling samt dynamikken mellem de enkelte delpopulationer over en årrække. Denne viden kan anvendes til at sikre populationernes overlevelse på langt sigt.