LUK

Ny brug af teknologi til monitorering af spatial positionering hos fugle

Johan Henrik Funder Castenschiold
Aalborg Universitet

Beskrivelse

I specialeprojektet undersøges to forskellige nye overvågningsteknikker som forbedret redskab til monitorering af fuglebestande, herunder med særligt fokus på tilvejebringelse af præcise målinger af individers spatiale positionering og dermed data for disses optræden og færden i landskabet. Projektet er delt i to dele, der begge har til formål at belyse adfærdskarakterer i en fuglepopulation set i forhold til behov og mulighed for bevarings- og forvaltningsmæssige tiltag. Konkret undersøges dette dels ved brug af droneteknologi til kortlægning og analyse af antal og fordeling af vandfugle på højvandsrastepladser i Det Danske Vadehav samt dels ved brug af GPS-sporing til vurdering af spredningsadfærd hos den truede danske kirkeugle.