LUK

Mårhundens pres på sjældne arter

Navn:

Sofie Ørts Bahlke, København Universitet

 

Beskrivelse:

Mårhunden betragtes som en invasiv art i Danmark. I forbindelse med atlasundersøgelsen af danske pattedyr i perioden 1995-2003 blev mårhund registreret på 18 lokaliteter i Jylland og på Fyn, og efterfølgende er mårhunden blevet set væsentligt hyppigere (Baagøe & Ujvári 2007). Indsatsplanen mod mårhund startede i 2010. Men trods en omfattende regulering af mårhundebestanden, observeres en fortsat stigning i antallet af nedlagte mårhunde, som forventes at blive på mere end 400 i 2017 (Sunde & Elmeros 2016).

Bekymringen er at mårhunden kan forrykke den økologiske balance og skade biodiversiteten især i sårbare naturområder. Der er ikke dokumenteret negativ effekt af mårhunde hverken som resultat af fødeundersgeler eller i forhold til nedgang i byttedyrsbestande i Europa (Mikkelsen et al 2016). Men set i lyset af tidligere tiders negative erfaringer med invasive arter, er der bekymring for sjældne padder i vådområder og jordrugende fugle i fuglebeskyttelsesområder.

EU-Forordning om invasive arter, herunder mårhund trådte i kraft 1. januar 2015. Forordningens formål er at beskytte biodiversiteten gennem en ensartet og forebyggende indsats for håndtering af invasive arter. Medlemslandene er ifølge forordningen forpligtiget til at træffe særlige foranstaltninger i forhold til de invasive arter, der er på EU-listen.

I et specialestudie ved Københavns Universitet undersøger Sofie Ørts Bahlke, føden hos mårhunde indsamlet i sårbare vådområder og fuglebeskyttelsesområder i Danmark. I specialet er der særlig fokus på om mårhunden om foråret og i forsommeren æder sjældne padder og æg af truede fugle. Via analyser af mårhundenes maver laves en kvantitativ vurdering af mårhundenes fødefordeling i forhold til invertebrater, padder, krybdyr, fugle og pattedyr og plantemateriale. Med traditionelle fødeundersøgelsesteknikker kan fugle bestemmes til orden og i nogle tilfælde via fjerfragmenter til art, men med DNA-analyser kan selv små rester af fugle bestemmes til art. Da padder opløses hurtigt i mårhundenes maver, kan det være svært at bestemme arten på de padder, som findes i maverne. For at afsløre om der er eventuelle sjældne- fugle og padder i mårhundens føde, vil det være af stor nytte, som supplement til den kvantitative fødeundersøgelse, at kunne DNA teste udvalgte maver med rester af padder og fugle.