LUK

”Length and weight relationship of the Northern shrimp (Pandalus Borealis) based on developmental stages, sex, temperatures and depths”

   

Navn: Rasmus Ejbye-Ernst Titel: Stud. Scient., Biologi Uddannelsessted: Aalborg Universitet

 

Baggrund for specialet

 

Dybhavsrejen, Pandalus borealis, findes på kontinentalsoklen i den nordlige hemisfære. Udbredelsesområdet er bestemt af en række fysiske forhold i det omkringliggende miljø (eks. salinitet, temperatur og bundsubstrat). Dybhavsrejen (herefter rejen) er en vigtig fiskeriressource i adskillige lande, og i Grønland udgør arten mere end 40% af de samlede eksportindtægter fra fiskeriet. Samtidig har rejerne en vigtig plads i økosystemet som fødeemne for adskillige fiskearter og havpattedyr. Den økonomiske og økologiske vigtighed af rejen understreger væsentligheden af en bæredygtig udnyttelse af ressourcen. I den forbindelse er det essentielt at kende til rejens biologi samt biomassens størrelse og udbredelse.

 

Rejebestandene i Grønland monitoreres årligt med fiskeriundersøgelser, som udføres af Grønlands Naturinstitut. Formålet er at indsamle datagrundlaget for en vurdering af bestandenes sammensætningen og biomasse. Data fra fiskeriundersøgelserne og fiskeriet udgør inputtet for de bestandsmodeller, som bruges til at evaluere bestandenes udvikling ved forskellige udnyttelsesrater.

 

Den indsamlede data inkluderer stationsdata (position, dybde, bundtemperatur), fangstdata og individdata (køn/udviklingsstadie, længde, vægt). Længde-vægt målinger fra individer bruges til at estimere biomassen på baggrund af længde-frekvens fordelinger. I nyere tid har længde-vægtforholdet ændret sig. Sådanne informationer er væsentlige, fordi studier har vist at usikkerhed i længde-vægt forholdet kan resultere i upræcise biomasseestimater. Herved kan usikkerheden potential ende i nøjagtigheden af den biologiske rådgivning. Samtidig har fiskeriundersøgelserne ved Vestgrønland vist, at gennemsnitsvægten for hanner og hunner faldet med hhv. 18% og 9% fra 1988 og frem til i dag. Denne udvikling danner baggrunden for undersøgelserne i dette speciale.

Formål og metode

Gennem en statistisk analyse vil studiet undersøge ændringer i længde-vægt forholdet fra 2005 til 2016 på baggrund af data indsamlet under fiskeriundersøgelserne i Vestgrønland. Længde-vægt forholdet anvendes til at udregne rejernes kondition. Ændringer i konditionen vil blive relateret til fysiske (dybde og temperatur) og biologiske (populations densitet) variable for at klarlægge, hvorfor rejernes gennemsnitsvægt er faldet. Specialet vil inkludere 5 ugers feltarbejde på forskningsskibet Paamiut i sommeren 2016 for at tage del i dataindsamlingen.

 

Resultater og afrapportering

Specialet forventes at øge den nuværende viden om dybhavsrejen med henblik på at kunne sikre den mest hensigtsmæssige rådgivning for rejebestanden i fremtiden. Resultaterne vil blive offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift.