English (British) Deutsch

Kortlægning af den udryddelsestruede snæbels vandringsmønstre og opholdssteder i Vidå systemet

Aalborg Zoo Conservation Foundation

Jacob Vinde,
Aalborg Universitet

 

Projektets formål er at supplere den eksisterende sparsomme viden, med ny viden, som forhåbentlig kan bidrage til en bedre forståelse for hvorledes arten forvaltes mest effektivt. Ud fra indsamlet data, vil det være muligt at kortlægge fiskens vandringsmønstre og yndede opholdssteder. Data og fortolkningen af disse, vil kunne give et billede af hvilke kriterier der skal opfyldes, hvis snæbelbestanden i Danmark skal blive bæredygtig.

Derudover laves Vortex simuleringer ud fra indsamlet viden og fiskens biologi. Ved hjælp af justeringer af Vortex’s forskellige parametre, vil der opstilles  forskellige scenarier, som hver især skal give en estimeret ’risk of extinction’ ved det givne scenarie. På denne måde laves der statistiske modeller som kan påpege vigtige parametre der skal prioriteres når forvaltningen af snæblen skal planlægges.

Data om snæblen indhentes via sendere som indopereres i 78 individer, som dermed danner grobund for projektet. Disse sendere vil transmittere akustiske signaler til udsatte hydrofoner og manuelt aflytningsudstyr, Vemcos VR100 akutiske receiver, som kan give afgørende information om fisken.

Særligt de manuelle aflytninger med telemetrisk udstyr skal bidrage til at give et indblik i snæblens udbredelse og opholdssteder i udvalgte åer og søer men også i vadehavet. Samtidig vil det undersøges om skarv, som lever ved Nørresøen, kan være skyld i tab af snæbler med indopererede sendere. Herudover vil der tages bundprøver for at undersøge sammensætningen af invertebrater, i områder hvor telemterisk data indikere at arten fouragere. Indhentet data vil analyseres og holdes op mod undersøgte områder, for at kunne give et bedre indblik i hvilke forudsætninger snæblen trives under, således at disse så vidt muligt kan imødekommes.

Projektet forløber fra d. 1 februar 2015 tii slutningen af maj 2015. 

Aalborg Zoo har 11 ud af de 12 mest populære dyr.

Tak til:

TILMELD NYHEDSBREV?