LUK

Integrating population viability analysis, genomics and spatial data using the European population of Little Owl Athene noctua as a model species

   

Navn: Line Holm Andersen Titel: Stud. Scient. Biologi Uddannelsessted: Aarhus Universitet

 

Baggrund for specialet:

Kirkeuglen Athene noctua er en vidt udbredt art, der findes i store dele af Europa, Asien og det nordlige Afrika. Den kan findes i mange forskellige habitater, herunder græsenge og landbrugsområder, mens den holder sig fra tæt skov. Den har en bred diæt, som er tilpasset det område den lever i. Kirkeuglen bygger ikke selv sin rede, men er afhængig af allerede eksisterende strukturer til redestrukturer, eksempelvis gamle træer eller redekasser. Indenfor store dele af Europa har arten i de seneste årtier været i tilbagegang. Tilbagegangen tilskrives blandt andet et forringet fødegrundlag og manglende redestrukturer.

Formål og metode:

Jeg ønsker at se nærmere på kirkeuglens tilbagegang. Dette gøres ud fra population viability analysis (PVA) og habitatanalyser. En PVA inddrager som minimum information om en art/populations dødelighed og yngelproduktion, medtager stochastiske begivenheder, og bruger disse informationer til at komme med et kvalificeret bud på om arten/populationen står til stige eller falde i fremtiden. Det beregnes også, hvor stor en risiko der er for, at arten/populationen vil uddø. Der findes forskellige programmer til at lave PVA. Enkelte programmer tillader brugeren at inddrage genetiske informationer, men andre tillader brugeren at inddrage informationer om artens geografiske udbredelse.

Jeg har fået adgang til genomiske data fra flere kirkeugle populationer rundt om i Europa. Dette datasæt identificerede flere genetiske grupperinger indenfor dataområdet. Jeg ønsker at bruge PVA programmet VORTEX til at undersøge om disse genetiske grupperinger kan opfattes som demografisk og genetisk uafhængige, levedygtige populationer, og derved forvaltes separat. Dette gøres ved at finde den mindst mulige levedygtige bestandstørrelse (MVP, minimum viable population size), der kan sikre et mimimalt tab af genetisk diversitet over en periode på 100 år (et maksimalt tab på hhv. 5% og 1%).

Dernæst ønsker jeg at undersøge hvilke habitattyper og klimafaktorer der påvirker kirkeuglens udbredelse på Europæisk plan. Både temperatur, nedbør, menneskelige påvirkninger, og tilstedeværelsen af eksempelvis skov, landbrugsarealer, plantager og græsområder inddrages. Ved hjælp af ArcGIS og statistikprogrammet R vil jeg finde de faktorer, der har størst betydning for artens tilstedeværelse og fravær. Videre vil jeg skabe et kort, der viser hvor velegnede forskellige områder vil være som habitat for kirkeuglen.

Endelig ønsker jeg at se på den overordnede Europæiske population, og dens fremtidsudsigter. Dette gøres ved hjælp af PVA programmet RAMAS/GIS. Her kombineres data om kirkeuglens geografiske udbredelse med en PVA. Resultaterne vil kaste lys over hvad den samlede bestandudvikling er i Europa, samt gøre det muligt at sige noget om hvorvidt nogle dele af den Europæiske bestand er i større fare for at falde yderligere, og om nogle dele af bestanden har en særligt gunstig fremtid.

Resultater og afrapportering:

Resultaterne fra dette speciale vil være med til at kaste lys på kirkeuglens status på Europæisk plan, og give et bud på om den nuværende negative bestandudvikling vil fortsætte. Derudover håber jeg at kunne bidrage med viden om på hvilket skala kirkeuglen skal forvaltes for at de enkelte populationer er levedygtige og ikke risikerer at miste for stor en del genetisk diversitet.

Resultaterne forventes udgivet i et videnskabeligt tidsskrift.