English (British) Deutsch

Aalborg Zoos skoletjeneste tilbyder 23 undervisningsemner

Undervisning i skoletjenesten

Undervisningen i Skoletjenesten er ment som et supplement til de emner, som eleverne arbejder med hjemme på skolerne.

Et besøg i Skoletjenesten kan derfor planlægges i forbindelse med et undervisningsforløb på det tidspunkt, der passer bedst for de enkelte klasser.

Vi forventer, at eleverne som minimum har fået en introduktion på skolen til de emner, som vi præsenterer i Skoletjenesten, så de kan få maksimalt udbytte af undervisningen.

Se hvilke emner der udbydes herunder:

 

 

1. Dyr derhjemme

Der tales om pasning og pleje af mange af skoletjenestens dyr. F.eks. rotter, hamstre, skildpadder, øgler og slanger.

Alderstrin: 0. - 3. klasse
Varighed: ca. 45 min.

Relevans for fælles mål: 
”…kende til kategorier af dyr, herunder vilde dyr, husdyr, kæledyr, fortidsdyr og fantasidyr”
(Trinmål efter 2. Kl., N/T)
”…kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og temperatur”
(Trinmål efter 4.kl., N/T) 

2. Hverdagen i Zoo

En lille guidet tur rundt i zoo, hvor vi kigger på udvalgte dyr. Der tages udgangspunkt i de ting, som børn tit stiller spørgsmål til f.eks. hvad laver en dyrepasser? Hvorfor ser zoo ud som den gør? Og har dyrene det godt i zoo?

Alderstrin: 0. - 7. klasse
Varighed: 45 min.-1 time

Relevans for fælles mål: 
”…kende til forskellige natursyn og beskrive eksempler på naturanvendelse og naturbevarelse samt interessemodsætninger knyttet hertil”
(Slutmål efter 6.kl., N/T)

3. Aktiveringsværksted

Der fortælles om aktivering af dyrene i Zoo. Børnene laver aktiveringsfoder til udvalgte dyr. Derefter hjælper børnene med til at placere dette i dyrenes anlæg. OBS: Dette oplæg skal bestilles mindst 3 uger i forvejen.

Alderstrin: 2. - 6. klasse
Varighed: 1½-2 timer

Relevans for fælles mål: 
”…tage hensyn til planter, dyr og natur og vise det gennem egen adfærd ….., og når der holdes smådyr i fangeskab”
(Trinmål efter 2.kl., N/T)
”…beskrive og give eksempler på forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige livsbetingelser, herunder vand, lys, næring, næringssalte og temperatur”
(Trinmål efter 6. Kl.,  N/T) 

4. Dyrelivet - formet af vind og vejr

I oplægget bliver de vigtigste faktorer til forståelse af jordens klima og tilstand i dag gennemgået. Herefter arbejder de studerende med konkrete dyr, hvor de med baggrund i teorien skal diskutere dyrs udseende og tilpasning til forskellige klimazoner.

Alderstrin: 8.kl.-3.g. og videregående uddannelser
Varighed: ca. 2-2½ time

Relevans for Fælles Mål: 
”Give eksempler på forskellige arters tilpasninger i bygning, funktion og adfærd til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser”
”Gøre rede for eksempler på naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed”
(Trinmål efter 8. kl., de levende organismer og deres omgivende natur)

”Forklare sammenhængen mellem forskellige arters tilpasning i bygning, funktion og adfærd i forhold til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser”
”Forklare årsager og virkninger for naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed”
(Trinmål efter 9.kl., de levende organismer og deres omgivende natur)

5. Krybdyr

Hvad karakteriserer et krybdyr i forhold til andre dyregrupper som f.eks. padder og pattedyr? Der vises eksempler på udvalgte krybdyr. De håndteres og der tales bl.a. om deres fødevalg og adfærd. Afsluttes evt. med et besøg i tropehuset.

Alderstrin: 4. - 10. klasse
Varighed: 1-1½ time

Relevans for fælles mål: 
”…kende flere navne på dyr og planter samt de vigtigste kendetegn, der henfører dem til systematiske grupper”
”…kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og temperatur”
(Trinmål efter 4.kl., N/T)
”…beskrive planter og dyr samt forklare deres funktioner, livsbetingelser og samspil med omgivelserne”
(Trinmål efter 6.kl., N/T)
”…redegøre for udvalgte gruppers livscyklus, …”

6. Slanger

Med udgangspunkt i danske slangearter kommer vi ind på slangers adfærd, deres anatomi og trusler mod dem. Desuden diskuteres overtro og fobier. Slangefodring kan aftales.

Alderstrin: 4. - 10. klasse
Varighed: ca. 1 time 

Relevans for fælles mål: 
”…kende flere navne på dyr og planter samt de vigtigste kendetegn, der henfører dem til systematiske grupper”
”…kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og temperatur”
(Trinmål efter 4.kl., N/T)
”…beskrive planter og dyr samt forklare deres funktioner, livsbetingelser og samspil med omgivelserne”
(Trinmål efter 6.kl., N/T)
”…redegøre for udvalgte gruppers livscyklus, …”
”…forklare sammenhængen mellem forskellige arters tilpasning i bygning, funktion og adfærd i forhold til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser samt forholdet til andre organismer”
(Trinmål efter 9.kl., biologi)
”…kende og beskrive udvalgte organismer, deres systematiske tilhørsforhold, livsytringer og tilpasninger til forskellige livsbetingelser”
(Slutmål efter 9.kl., biologi)

7. Dyrs tilpasning og forskelligheder

Dyr findes i alle egne af verden. Fra polerne til de fugtige regnskove og tørre græssletter. Dyr findes til lands, til vands og i luften. Der tages udgangspunkt i dyrenes sanser, adfærd, form og farver, og det diskuteres, hvordan dyrene har tilpasset sig at kunne overleve på kloden. Eleverne lærer at iagttage dyr for dermed at kunne udlede forskellige dyrs levevis.

Alderstrin: 3. - 10. klasse 
Varighed: ca. 1 time

Relevans for fælles mål: 
”…kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og temperatur”
”…stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser”
”…beskrive og give eksempler på dyr og planter fra forskellige verdensdele, herunder hvordan dyr og planter får opfyldt deres livsbetingelser som vand, lys, næring og temperatur på forskellige levesteder”
(Trinmål efter 4.kl., N/T)
”…beskrive og give eksempler på forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige livsbetingelser, herunder vand, lys, næring, næringssalte og temperatur”
(Trinmål efter 6.kl., N/T)
”…give eksempler på og sammenligne forskellige arters tilpasninger i bygning, funktion og adfærd i forhold til føde, næringsstoffer, vand, oxygen og temperatur”
(Trinmål efter 8.kl., biologi)
”…forklare sammenhængen mellem forskellige arters tilpasning i bygning, funktion og adfærd i forhold til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser samt forholdet til andre organismer”
(Trinmål efter 9.kl., biologi)

8. Grønlands dyr

Ud fra forskellige udstoppede dyr, skind og andre effekter tales om Grønlands specielle dyreliv, og om hvorledes dyrene er tilpasset til det arktiske klima. Afsluttes evt. med et besøg hos isbjørnene.

Alderstrin: 0. - 7. klasse
Varighed: ca. 1 time

Relevans for fælles mål: 
”…kende udvalgte dyr og planter fra forskellige naturområder”
”…kende udvalgte eksempler på menneskers levevilkår i andre dele af verden”
(Trinmål efter 2.kl., N/T)
”…kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og  temperatur”
 (Trinmål efter 4.kl., N/T)
”…beskrive og give eksempler på forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige livsbetingelser, herunder vand, lys, næring, næringssalte og temperatur”
(Trinmål efter 6.kl., N/T)
”…beskrive og forklare jordens inddeling i klimazoner og plantebælter og give eksempler på arters tilpasning til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser”
(Trinmål efter 8.kl., fælles for geografi og biologi) 

9. Danmarks pattedyr

Der tales om nogle af de danske pattedyr som f.eks. ræv, mår, grævling, odder, mus samt nogle af vores hjorte. Der kan sammenlignes med de dyr, som man møder i Zoo. Oplægget sætter derved dansk natur i forhold til naturtyper andre steder i verden.

Alderstrin: 3.- 5. klasse
Varighed: ca. 1 time

Relevans for fælles mål:
”…kende flere navne på dyr og planter samt de vigtigste kendetegn, der henfører dem til systematiske grupper”
”…kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og temperatur”
(Trinmål efter 4.kl., N/T)
”…sammenholde forskellige danske planters og dyrs levesteder og deres tilpasninger hertil”
”…sammenligne en dansk biotop med en tilsvarende et andet sted i verden”
(Trinmål efter 6.kl.,N/T) 

10. Fugle

Der snakkes om fugles specielle tilpasning til at kunne flyve. Fuglens sanser og adfærd omtales og typiske danske fugle inddrages. Afsluttes evt. med et besøg hos nogle af de fugle, der kan findes i Zoo.

Alderstrin: 3.- 7. klasse
Varighed: ca. 1 time

Relevans for fælles mål: 
”…kende flere navne på dyr og planter samt de vigtigste kendetegn, der henfører dem til systematiske grupper”
”…kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og temperatur”
(Trinmål efter 4.kl., N/T)
 ”…beskrive planter og dyr samt forklare deres funktioner, livsbetingelser og samspil med omgivelserne”
(Trinmål efter 6.kl., N/T)
”…redegøre for udvalgte gruppers livscyklus, …”
”…forklare sammenhængen mellem forskellige arters tilpasning i bygning, funktion og adfærd i forhold til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser samt forholdet til andre organismer”
(Trinmål efter 9.kl., biologi)

11. Evolution / klassifikation

Gennem praktiske øvelser skal eleverne forsøge at bestemme udvalgte dyrs tilhørsforhold inden for systematikken. Hovedvægten lægges på hviveldyrenes systematik og evolution.

Alderstrin: 8.klasse - 3.g
Varighed: ca. 1½ time

Relevans for fælles mål: 
”..kende hovedtræk af evolutionen, herunder vigtige begreber som fødselsoverskud, konkurrence, tilpasning, mutation, variation, isolation og selektion”
(Trinmål efter 8.kl., biologi)
”..redegøre for hovedtræk af Jordens tilblivelse, de grundlæggende betingelser for liv og naturvidenskabelige forestillinger om Jordens og livets udvikling” (fælles med fysik/kemi og geografi)
”..redegøre for livets opståen og evolution i en naturvidenskabelig sammenhæng, herunder artsdannelse”
(Trinmål efter 9.kl., biologi) 

12. Truede dyr

Hvad betyder det, at et dyr er truet? Der fortælles om udvalgte truede dyr og det diskuteres, hvad der gøres for at redde disse truede dyrearter. Washington-Konventionen (CITES) inddrages. Vi kommer naturligvis ind på Zoos rolle i forbindelse med naturbevaring. Afsluttes evt. med en tur rundt i Zoo.

Alderstrin: 5. - 10. klasse
Varighed: ca. 1 time

Relevans for fælles mål: 
”..kende til forskellige natursyn og kunne redegøre for naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt og interessemodsætninger, der knytter sig hertil”
(Trinmål efter 6.kl., N/T)
”..give eksempler på naturlige og menneskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed”
(Trinmål efter 8.kl., biologi)
”..forklare årsager og virkninger for naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed”
(Trinmål efter 9.kl., biologi)

13. Regnskoven som levested

Med udgangspunkt i Zoos tropehuse beskæftiger oplægget sig med regnskoven som et levested for planter, dyr og mennesker. Typiske dyr fra regnskoven inddrages og der snakkes om, hvad der karakteriserer dyrene her. Afslutningsvis fortælles evt. om Payaminoindianerne som lever i Ecuadors del af Amazonregnskoven.

Alderstrin: 5. - 10. klasse
Varighed: 1-1½ time

Relevans for fælles mål: 
”…beskrive og give eksempler på forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige livsbetingelser, herunder vand, lys, næring, næringssalte og temperatur”
”..sammenligne og beskrive de forskelle i levevilkår, mennesker har forskellige steder på Jorden”
”..kende til forskellige natursyn og kunne redegøre for naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt og interessemodsætninger, der knytter sig hertil”
”..anvende begrebet bæredygtighed og give eksempler på bæredygtig udvikling”
(Trinmål efter 6.kl., N/T)
”…beskrive og forklare jordens inddeling i klimazoner og plantebælter og give eksempler på arters tilpasning til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser” (fælles med geografi)
”..give eksempler på naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed”

(Trinmål efter 8.kl., biologi
”..forklare årsager og virkninger for naturlige og menneskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed”
 ”..vurdere anvendelse af naturgrundlaget i perspektivet for bæredygtig udvikling og de interessemodsætninger, der knytter sig hertil” (fælles med fysik/kemi og geografi)
(Trinmål efter 9.kl., biologi) 

14. Katte

Der tages udgangspunkt i tigre, løver og leoparder, som er de store katte der findes i Aalborg Zoo. Nogle af de knap så kendte katte inddrages også. Der tales om ligheder og forskelle i bl.a. adfærd, valg af byttedyr og jagtmetoder. Afsluttes evt. med et besøg hos de store katte i rovdyrafdelingen.

Alderstrin: 4. - 10. klasse
Varighed: ca. 1 time

Relevans for fælles mål: 

”…kende flere navne på dyr og planter samt de vigtigste kendetegn, der henfører dem til systematiske grupper”
”…kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og temperatur”
(Trinmål efter 4.kl., N/T)
”…beskrive planter og dyr samt forklare deres funktioner, livsbetingelser og samspil med omgivelserne”
(Trinmål efter 6.kl., N/T)
”…redegøre for udvalgte gruppers livscyklus, …”
”…forklare sammenhængen mellem forskellige arters tilpasning i bygning, funktion og adfærd i forhold til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser samt forholdet til andre organismer”
(Trinmål efter 9.kl., biologi)
”…kende og beskrive udvalgte organismer, deres systematiske tilhørsforhold, livsytringer og tilpasninger til forskellige livsbetingelser”
(Slutmål efter 9.kl., biologi) 

15. Dyrs adfærd

Dyr kommunikerer på mange forskellige måder. Det kan f.eks. være ved hjælp af dufte, farver og mimik. De studerende laver adfærdsforsøg med mus, som derefter er udgangspunkt for en generel snak om adfærd hos både dyr og mennesker.

Alderstrin: 8. klasse - 3.g og videregående uddannelse.
Varighed: 1½-2 timer

Relevans for fælles mål: 
”..planlægge, gennemføre og evaluere enkle undersøgelser og eksperimenter i forskellige biotoper og i laboratoriet”
”..give eksempler på hvordan biologisk viden bliver til gennem eksperimenter, systematiske undersøgelser og tolkning af data”
(Trinmål efter 8.kl., biologi)
”..anvende biologiske begreber og viden om biologiske processer i forskellige sammenhænge”
”..formidle resultater og konklusioner af arbejdet med biologiske emner og problemstillinger gennem brug af alsidige metoder”
(Trinmål efter 9.kl., biologi)

16. Holdninger til dyr

De fleste mennesker har bestemte opfattelser af dyr. Mange vil mene, at rotter er ulækre, ulven er lusket og løven er stolt og majestætisk. Med udgangspunkt i praktiske øvelser diskuterers årsagerne til forskellige holdninger til dyr. I oplægget inddrages også børns kontakt til dyr. Dyrehold på institutioner kan inddrages.

Alderstrin: ungd.- og videregående udd. 

Varighed: 1½-2 timer 

17. Afrikas savanner

Savannerne i Afrika har et rigt og varieret dyreliv. Der tales om udvalgte dyrearter, og hvordan disse arter er specialiseret til livet på savannen. Afsluttes evt. med et besøg hos savannedyrene.

Alderstrin: 0. - 10. klasse
Varighed: 45 min.-1 time

Relevans for fælles mål: 
”…kende udvalgte dyr og planter fra forskellige naturområder”
”…kende udvalgte eksempler på menneskers levevilkår i andre dele af verden”
(Trinmål efter 2.kl., N/T)
”…kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og  temperatur”
 (Trinmål efter 4.kl., N/T)
”…beskrive og give eksempler på forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige livsbetingelser herunder vand, lys, næring, næringssalte og temperatur”
(Trinmål efter 6.kl., N/T)
”…beskrive og forklare jordens inddeling i klimazoner og plantebælter og give eksempler på arters tilpasning til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser”
(Trinmål efter 8.kl., fælles for geografi og biologi)
”..forklare sammenhængen mellem forskellige arters tilpasning i bygning, funktion og adfærd i forhold til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser samt forholdet til andre organismer”
”..forklare årsager og virkninger for naturlige og menneskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed”
(Trinmål efter 9.kl., biologi)

18. Mellem- og Sydamerikas dyreliv

Med udgangspunkt i et besøg i Aalborg Zoos Sydamerikaafdeling omtales dyr som f.eks. tapir, vikunja, flodsvin, bæltedyr, mygersluger, næsebjørn og edderkopabe. Mellem- og Sydamerika har et rigt men ofte overset dyreliv. Her findes dyr fra de store græssletter, fra regnskoven eller fra bjergområderne.

Alderstrin: 3. - 10. klasse
Varighed: ca. 1 time

Relevans for fælles mål: 
”…kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og  temperatur”
 (Trinmål efter 4.kl., N/T)
”…beskrive og give eksempler på forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige livsbetingelser, herunder vand, lys, næring, næringssalte og temperatur”
(Trinmål efter 6.kl., N/T)
”…beskrive og forklare Jordens inddeling i klimazoner og plantebælter og give eksempler på arters tilpasning til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser”
(Trinmål efter 8.kl., fælles for geografi og biologi)
”..forklare sammenhængen mellem forskellige arters tilpasning i bygning, funktion og adfærd i forhold til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser samt forholdet til andre organismer”
”..forklare årsager og virkninger for naturlige og menneskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed”
(Trinmål efter 9.kl., biologi) 

19. Alverdens dyr

Arbejder I med udvalgte dyr, laver vi gerne et oplæg, hvor disse dyr inddrages. Det skal præciseres, hvilke dyr der ønskes indraget.

Alderstrin: 0. - 10. klasse
Varighed: 45. min-1 time

Relevans for fælles mål: 
”…kende udvalgte dyr og planter fra forskellige naturområder”
(Trinmål efter 2.kl., N/T)
”…kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og  temperatur”
 (Trinmål efter 4.kl., N/T)
”…beskrive og give eksempler på forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige livsbetingelser, herunder vand, lys, næring, næringssalte og temperatur”
(Trinmål efter 6.kl., N/T)
”…beskrive og forklare Jordens inddeling i klimazoner og plantebælter og give eksempler på arters tilpasning til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser”
(Trinmål efter 8.kl., fælles for geografi og biologi)
”..forklare sammenhængen mellem forskellige arters tilpasning i bygning, funktion og adfærd i forhold til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser samt forholdet til andre organismer”
”..forklare årsager og virkninger for naturlige og menneskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed”
(Trinmål efter 9.kl., biologi) 

20. Sanseoplevelser

Et oplæg der lægger vægt på sanseoplevelser uden alt for lange forklaringer. Der bruges både levende dyr og effekter som skind, kranier m.m.

Alderstrin: Specialklasser o.l.
Varighed: 30 - 45 min.

21. Projektarbejde - spørgsmål til en dyrepasser

Oplægget henvender sig fortrinsvis til en eller flere elever, som i forbindelse med projektarbejde har spørgsmål til en af Zoos ansatte. Sørg for at eleverne er velforberedte og har relevante spørgsmål, når de henvender sig til Zoo.

Alderstrin: 3. - 10. klasse
Varighed: ca. 30 min.

Relevans for fælles mål: 
”..formulere spørgsmål og fremsætte hypoteser på baggrund af iagttagelser, oplevelser og mindre undersøgelser”
(Trinmål efter 4.kl., N/T)
”..formulere spørgsmål, fremsætte hypoteser og lave modeller som grundlag for undersøgelser”
”..formidle – mundtligt og skriftligt – egne og andres data fra undersøgelser, eksperimenter og faglig læsning med relevant fagsprog og brug af forskellige medier”
(Trinmål efter 6.kl., N/T)
”..forklare om biologisk viden og indsigt erhvervet gennem forskellige former for videnssøgning, herunder egne undersøgelser”
(Trinmål efter 8.kl., biologi)
”..formidle resultater og konklusioner af arbejdet med biologiske emner og problemstillinger gennem brug af alsidige metoder”
(Trinmål efter 9.kl., biologi) 

22. Zoo - også en virksomhed

Et virksomhedsbesøg er en mulighed for at høre mere om, hvad en moderne zoologisk have arbejder med. Vi går en tur rundt i Zoo, hvor vi omtaler havens historie, økonomi, miljøpolitik, dyrevalg, formål m.m.

Alderstrin: 7. klasse - ungd.- og videregående udd.
Varighed: ca. 1½ time 

Relevans for fælles mål:
”..give eksempler på aktuelle lokale og globale miljø- og sundhedsproblemer”
”..redegøre for menneskets syn på og brug af produktionsdyr, kæledyr og dyr i fangenskab”
(Trinmål efter 8.kl., Biologi)”..vurdere anvendelse af naturgrundlaget i perspektivet for bæredygtig udvikling og de interessemodsætninger, der knytter sig hertil (fælles med fysik/kemi og geografi)
”..give eksempler på, hvordan anvendelse af dyr både kan påvirkes af biologisk viden og af følelser”
(Trinmål efter 9.kl., Biologi) 

23. Egne forslag

Arbejder I med andre emner end dem, der er nævnt her, er I velkomne til at ringe og aftale et oplæg med skoletjenesten. Oplægget skal gerne bestilles 3 uger i forvejen, så vi kan nå at forberede besøget.

Alderstrin: alle
Varighed: den tid det tager! 

24. Tilbage til istiden

Særtilbud i kort periode – fra den 15. august til 13. oktober (ikke uge 39).

 

Guidet tur i Aalborg Zoos særudstilling.

Der fortælles om gigantiske mammutter, den imponerende kæmpehjort, de uldhårede næsehorn, skovelefanter og sabelkatte og mange andre store dyr. Vi besøger desuden rensdyrjægernes boplads og her fortælles der kort om menneskets levevilkår i slutningen af sidste istid og der gives en enkelt introduktion til menneskets ankomst til Europa.

Alderstrin: 1. - 6. klasse
Varighed: ca. 45 min.

Natur/teknologi

Færdigheds- og vidensmål (efter 2. klassetrin):

”Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur. Eleven har viden om dyr, planter og svampe. Eleven kan fortælle om sammenhænge mellem sol, døgn og årstider. Eleven har viden om karakteristika ved årstider. ”

Færdigheds- og vidensmål (efter 4. klassetrin):

”Eleven har viden om hovedgrupper af sten og enkel klassifikation af dyr, planter og svampe. Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen. Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser. Eleven kan med modeller fortælle om hovedtræk af Jordens, Månens og Solens indbyrdes bevægelser, herunder med animationer. Eleven har viden om Jordens, Månens og Solens indbyrdes bevægelser. Eleven kan sammenligne egne levevilkår med andres. Eleven har viden om levevilkår forskellige steder i verden. ”

Færdigheds- og vidensmål (efter 6. klassetrin):                                                      

”Eleven har viden om karakteristiske naturområder. Eleven kan fortælle om livets udvikling. Eleven har viden om hovedtræk af livets udvikling. Eleven kan beskrive hovedtræk af landskabsdannelse i Danmark. Eleven har viden om vand, vejr og den sidste istids påvirkning på landskabsdannelse. ”

Aalborg Zoo har 11 ud af de 12 mest populære dyr.

Tak til:

TILMELD NYHEDSBREV?